לדלג לתוכן

אזהרות

Admonitions (or "call-outs") are a choice writers can use to include side content in an article without interrupting the document flow.

Example Admonition

This is an example of an admonition. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et euismod nulla. Curabitur feugiat, tortor non consequat finibus, justo purus auctor massa, nec semper lorem quam in massa.

Example Collapsible Admonition

This is an example of a collapsible admonition. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et euismod nulla. Curabitur feugiat, tortor non consequat finibus, justo purus auctor massa, nec semper lorem quam in massa.

Formatting

To add an admonition to a page, you can use the following code:

Admonition
<div class="admonition TYPE" markdown>
<p class="admonition-title">TITLE</p>

ENCLOSED TEXT

</div>
Collapsible Admonition
<details class="TYPE" markdown>
<summary>TITLE</summary>

ENCLOSED TEXT

</details>

The TITLE must be specified, if you don't want a specific title you can set it to the same text as the TYPE (see below) in title case, e.g. Note. The ENCLOSED TEXT should be Markdown formatted.

Regular types

Replace TYPE in the examples above with one of the following:

note

Note

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

abstract

Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

info

Info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

tip

Tip

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

success

Success

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

question

Question

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

warning

Warning

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

failure

Failure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

danger

Danger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

bug

Bug

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

example

Example

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

quote

Quote

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Special Types

recommendation

This format is used to generate recommendation cards. Notably it is missing the <p class="admonition-title"> element.

Recommendation Card
<div class="admonition recommendation" markdown>

![PhotoPrism logo](assets/img/photo-management/photoprism.svg){ align=right }

**PhotoPrism** is a self-hostable platform for managing photos. It supports album syncing and sharing as well as a variety of other [features](https://photoprism.app/features). It does not include E2EE, so it's best hosted on a server that you trust and is under your control.

[:octicons-home-16: Homepage](https://photoprism.app){ .md-button .md-button--primary }
[:octicons-eye-16:](https://photoprism.app/privacy){ .card-link title="Privacy Policy" }
[:octicons-info-16:](https://photoprism.app/kb){ .card-link title=Documentation}
[:octicons-code-16:](https://github.com/photoprism){ .card-link title="Source Code" }

<details class="downloads" markdown>
<summary>Downloads</summary>

- [:simple-github: GitHub](https://github.com/photoprism)

</details>

</div>

PhotoPrism logo

PhotoPrism is a self-hostable platform for managing photos. It supports album syncing and sharing as well as a variety of other features. It does not include E2EE, so it's best hosted on a server that you trust and is under your control.

Homepage

Downloads

downloads

This is a special type of collapsible admonition, used to generate the download links section. It is only used within recommendation cards, as shown in the example above.

Downloads Section
<details class="downloads" markdown>
<summary>Downloads</summary>

- [:simple-googleplay: Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.protonmail.android)
- [:simple-appstore: App Store](https://apps.apple.com/app/id979659905)
- [:simple-github: GitHub](https://github.com/ProtonMail/proton-mail-android/releases)
- [:simple-windows11: Windows](https://proton.me/mail/bridge#download)
- [:simple-apple: macOS](https://proton.me/mail/bridge#download)
- [:simple-linux: Linux](https://proton.me/mail/bridge#download)
- [:octicons-browser-16: Web](https://mail.proton.me)

</details>

Old Format

Throughout the site, you may see some admonitions formatted similarly to these examples:

Admonition
!!! note

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et euismod
  nulla. Curabitur feugiat, tortor non consequat finibus, justo purus auctor
  massa, nec semper lorem quam in massa.

Note

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et euismod nulla. Curabitur feugiat, tortor non consequat finibus, justo purus auctor massa, nec semper lorem quam in massa.

Collapsible Admonition
??? example "Custom Title"

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et euismod
  nulla. Curabitur feugiat, tortor non consequat finibus, justo purus auctor
  massa, nec semper lorem quam in massa.
Custom Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla et euismod nulla. Curabitur feugiat, tortor non consequat finibus, justo purus auctor massa, nec semper lorem quam in massa.

This format is no longer used going forward, because it is incompatible with newer versions of our translation software at Crowdin. When adding a new page to the site, only the newer HTML-based format should be used.

There is no rush to convert admonitions with the old format to the new format. Pages currently using this formatting should continue to work, but we will be updating them to use the newer HTML-based format above over time as we continue to update the site.

You're viewing the English copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out! Visit Crowdin

You're viewing the English copy of Privacy Guides, translated by our fantastic language team on Crowdin. If you notice an error, or see any untranslated sections on this page, please consider helping out!